ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ  «J & Ρ - ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΤΗΣ 01/10/2017  ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 
“ΙΧEXPO

******************

1.       Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «J & Ρ - ΑΒΑΞ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «J & Ρ - ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ» (εφεξής η "Εταιρεία"), διατηρεί τρεις Σταθμούς Ιδιωτικού ΚΤΕΟ, οι οποίοι κείνται: α) στον Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 107· β) στον Δήμο Μοσχάτου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισού αριθμός 88· και γ) στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίας Αναστασίας αρ. 13, έκαστος δε εξ αυτών θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «Σταθμός».

2.           Κατά την  01/10/2017 και ώρα μεταξύ 16:00 και 18:00 , η "Εταιρεία" θα διενεργήσει Κλήρωση  στον Χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης» (ΟΑΚΑ), στο Μαρούσι (εφεξής η «Κλήρωση»), όπου θα  φιλοξενηθεί η Έκθεση IXExpo, 1η Έκθεση Μεταχειρισμένου Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας (εφεξής η «Έκθεση»).

3.           Στην οικεία «Κλήρωση» δικαιούνται να  συμμετέχουν  αποκλειστικά και μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει προσηκόντως τα κουπόνια, τα οποία ειδικώς  διανέμονται στην άνω «Έκθεση» για  την άνω «Κλήρωση» και έχουν εισαγάγει αυτά (τα κουπόνια) στην ειδική προς  τούτο Κάλπη (εφεξής καλούμενη «Κάλπη»), την οποία διατηρεί  η "Εταιρεία" στο Stand που η ίδια κατέχει στην  άνω «Έκθεση» “IXExpo. Έκαστο πρόσωπο, που πληροί τους όρους  συμμετοχής στην «Κλήρωση», δικαιούται  να  συμμετέχει στην «Κλήρωση» άπαξ.

4.           Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην «Κλήρωση» και εξαιρούνται από αυτήν: α) οι εργαζόμενοι στην "Εταιρεία" και οι συνδεόμενοι με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με την "Εταιρεία"· β) οι σύζυγοί των ανωτέρω υπό την περίπτωση α) προσώπων, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω υπό την περίπτωση α) προσώπων σε ευθεία γραμμή α' βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α' βαθμό· γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της "Εταιρείας", οι σύζυγοί των εν λόγω Μελών του Δ.Σ., καθώς και οι συγγενείς τους σε ευθεία γραμμή α' βαθμού και εκ πλαγίου έως και τον α' βαθμό.

5.           Στην «Κλήρωση» θα κληρωθούν τα κάτωθι Δώρα (εφεξής  καλούμενα «Δώρα»), με  την κάτωθι σειρά, ήτοι:

1] ένα PlayStation 4  500gb εργοστασίου κατασκευής: Sony

2] η άνευ ανταλλάγματος διενέργεια σε «Σταθμό» του προβλεπόμενου από τον ν. 2963/2001 τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για  εικοσιπέντε (25) Νικητές σε επιβατικό Ι.Χ. όχημα  ιδιοκτησίας τους∙

3] η διενέργεια  σε «Σταθμό» ελέγχου για  την έκδοση Κάρτας  Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) για πενήντα  (50) Νικητές, σε επιβατικό Ι.Χ. όχημα ιδιοκτησίας τους∙

Για έκαστο από τα ανωτέρω «Δώρα»  θα  αναδειχθεί ένας Νικητής και ένας  (1) Επιλαχών.  

6.           Η ανάδειξη  του Νικητή και του  ενός (1) Επιλαχόντος για έκαστο «Δώρο» θα λάβει χώρα την  01/10/2017 και ώρα μεταξύ 16:00 και 18:00 ,κατά την  ως άνω «Κλήρωση», η οποία θα διενεργηθεί  δημόσια στον χώρο  της «Έκθεσης» και ειδικά  στο Stand που  διατηρεί η «Εταιρεία», με   τυχαία επιλογή λαχνών από την «Κάλπη».

7.           Ο Νικητής και ο Επιλαχών εκάστου «Δώρου» θα ειδοποιούνται από την “Εταιρεία” στα αναγραφόμενα  στο αντίστοιχο κληρωθέν κουπόνι στοιχεία επικοινωνίας, με τον επιλεγόμενο από την «Εταιρεία» τρόπο, προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, δηλώσεις και δικαιοπραξίες, οι οποίες απαιτούνται για την «παραλαβή» του «Δώρου» τους, ήτοι ενδεικτικά για την υπογραφή των αναγκαίων εγγράφων και τη διενέργεια των κατά νόμον απαιτούμενων εν γένει για τον άνω σκοπό.

8.           Η “Εταιρεία” δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του Νικητή ή του Επιλαχόντος του εκάστοτε οικείου «Δώρου» ή  επειδή οιοσδήποτε  εξ αυτών δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο στις τηλεφωνικές κλήσεις που του έγιναν ή επειδή ο αριθμός σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, τον οποίο ανάγραψε στο κληρωθέν κουπόνι δεν είναι ορθός ή έχει απενεργοποιηθεί ή επειδή υπάρχει αποτυχία  ή  μη ανταπόκριση στην αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

9.           Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: (α) η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της “Εταιρείας”(β) δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου∙ (γ) δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου∙ (δ) ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η “Εταιρεία”  τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση της  διαδικασίας  της «Κλήρωσης»(ε) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους, στην “Εταιρεία” για την προβολή της «Κλήρωσης» και των αποτελεσμάτων αυτής μέσω του έντυπου & του ηλεκτρονικού  τύπου, του διαδικτύου (internet) κλπ.∙ (στ) παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης∙ (ζ) αναγνωρίζουν  το δικαίωμα της  “Εταιρείας” να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της «Κλήρωσης», ως  επίσης και οιοδήποτε οπτικοακουστικό  υλικό  από την «Κλήρωση» και την απόδοση των  «Δώρων». Τα ονόματα δε των  Νικητών και των Επιλαχόντων θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της “Εταιρείας” και σε κοινωνικά δίκτυα, ως  επίσης και σε  εφημερίδες και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, εφόσον  επιλέξει τούτο η «Εταιρεία» κατά  την ελεύθερη κρίση της.  Η συμμετοχή στην «Κλήρωση» συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση των  Νικητών και των Επιλαχόντων για τη δημοσίευση οιονδήποτε προσωπικών στοιχείων τους και φωτογραφιών παράδοσης των «Δώρων».

10.      Τα «Δώρα» είναι αποκλειστικώς τα αναφερόμενα στο παρόν και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Τα «Δώρα» είναι προσωπικά και δεν είναι δυνατή η εκχώρησή τους, είτε εν όλω είτε εν μέρει από τον  εκάστοτε κληρωθέντα τυχερό, προς οιονδήποτε τρίτο. Τα «Δώρα» που θα παραδοθούν  κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την συμμετοχή στην «Κλήρωση», αποκλεισμένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λπ. και εν γένει αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης της «Εταιρείας», η οποία τη μόνη  υποχρέωση που φέρει είναι η διενέργεια  των όσων εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της  για την υλοποίηση της παροχής του  εκάστοτε οικείου «Δώρου» στον Νικητή, και σε περίπτωση που αυτός (ο Νικητής) εκπέσει, στον αντίστοιχο Επιλαχόντα.

11.      Οι  τυχεροί της «Κλήρωσης», για να παραλάβουν τα «Δώρα» τους, υποχρεούνται όπως εντός δέκα  (10) εργασίμων ημερών το αργότερο από την άνω υπό τον όρο  7. ενημέρωσή τους, να έλθουν  σε επαφή με την “Εταιρεία” στον αριθμό τηλεφώνου: 210 3407802, κατά τις ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από την ώρα 09.00 και μέχρι την ώρα 15.00, ως επίσης και να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα, ενδεικτικά δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς, κλπ., να υπογράψουν  όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να προβούν  σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των  «Δώρων».

12.      Αν απαιτηθεί ένεκα τεχνικού ή άλλου βάσιμου λόγου, η “Εταιρεία” δύναται να  μεταβάλλει  την ημερομηνία της  «Κλήρωσης» οποτεδήποτε, με ανακοίνωσή της, η οποία θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της.  Η “Εταιρεία”  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει την «Κλήρωση» ή να μεταβάλει την  ημερομηνία διεξαγωγής της ή και οποιονδήποτε άλλο όρο της και να αλλάξει οιοδήποτε  προσφερόμενο δώρο με άλλο ίσης αξίας, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ιστοσελίδας www.ixexpo.gr και μέσω της επίσημης σελίδας της “Εταιρείας”  στο Facebook, με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η “Εταιρεία” μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την «Κλήρωση» χωρίς ειδοποίηση για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η “Εταιρεία”  ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της «Κλήρωσης» οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της “Εταιρείας”,  ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της «Κλήρωσης» ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο ποσό για  την ως άνω αιτία.

13.      Οιοδήποτε «Δώρο» ακυρώνεται για τον εκάστοτε Νικητή ή τον Επιλαχόντα αντιστοίχως, εάν συντρέξει οιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις, ήτοι: α) εάν ο οικείος Νικητής ή ο Επιλαχών αντιστοίχως δεν επικοινωνήσει με την “Εταιρεία”, δεν προσκομίσει οιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο, το οποίο είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του «Δώρου» του και β) εάν ο Νικητής ή ο Επιλαχών αντιστοίχως, δεν προβεί στην παραλαβή του «Δώρου» του.

14.      Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά απορρέουσα από την «Κλήρωση» ή συσχετιζόμενη με αυτήν, η οποία  ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

15.      Η συμμετοχή στη βάσει των όρων του παρόντος «Κλήρωση» προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτοδικαίως και άνευ άλλου τινός την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων, οι οποίοι τίθενται διά του παρόντος.