ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΧ EXPO 2017

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 1 Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στην έκθεση ΙΧ EXPO 2017 γίνεται μετά από αίτησή της, η οποία υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας της έκθεσης (www.ixexpo.gr), εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων, όπως αυτά καθορίζονται από τον διοργανωτή. Η συμμετοχή εξασφαλίζεται με την υπογραφή σχετικού συμφωνητικού, εντός 5 ημερών από την οριστικοποίηση του πλαισίου συμμετοχής του εκθέτη ( αριθμό εκθεμάτων, τ.μ. περιπτέρου, ειδική κατασκευή, ειδικός εξοπλισμός κλπ.) και υπό τον όρο της καταβολής των –τυχόν- εξόδων (συμμετοχής & εξοπλισμού), εντός της οριζόμενης προθεσμίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής.

Άρθρο 2 Την ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση συμμετοχής καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η επιχείρηση που συμπληρώνει την αίτηση.

Άρθρο 3 Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από τον διοργανωτή και καταβάλλεται, μετά την οριστικοποίηση των παροχών προς τον εκθέτη, σε δύο (2) δόσεις : α) Προκαταβολή 30% του συνολικού κόστους συμμετοχής με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής β) Καταβολή του υπολοίπου 70% του κόστους συμμετοχής, το αργότερο μέχρι τις 15/09/2017. Ειδικότερα, οι δαπάνες που αφορούν σε κατασκευές περιπτέρων, υποδομών και γενικά υπηρεσίες ή/και εξοπλισμό που παρέχουν συνεργαζόμενες εταιρίες, προκαταβάλλονται στο σύνολό τους, το αργότερο μέχρι τις 15/09/2017. Η οριστική τιμολόγηση θα γίνει μετά το πέρας της έκθεσης και –τυχόν- πρόσθετες παροχές που ζητήθηκαν από τον εκθέτη κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα.

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Άρθρο 4 Ο εκθέτης υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και καθορίζονται από τον διοργανωτή της έκθεσης, τόσο στη φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Ο Κανονισμός συμμετοχής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Αίτησης συμμετοχής.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ

Άρθρο 5 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του εκθέτη στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν δεν καταβάλλει τις οικονομικές του υποχρεώσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος συμμετοχής ή/και τις δαπάνες για την κατασκευή περιπτέρου. Στην περίπτωση αυτή, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται στον εκθέτη. γ) Στην περίπτωση που ο εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα, και η επιχείρηση – εκθέτης συναινεί στην παρακράτηση του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού, για την κάλυψη των δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της.

Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Άρθρο 6 Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διεξαγωγής της έκθεσης, εφόσον, συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση του, είτε σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. φυσικές καταστροφές, καιρικά φαινόμενα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, ο διοργανωτής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα τους εκθέτες, επιστρέφοντάς τους το συνολικό ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, χωρίς ο εκθέτης να δικαιούται οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ή αξίωση από τον διοργανωτή.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ

Άρθρο 7 Ο εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος προς τον διοργανωτή, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3 α) και δύναται να απαιτήσει την επιστροφή της δοθείσας προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με αίτημα επιστροφής της καταβληθείσας προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα επιστροφής της προκαταβολής και ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στον διοργανωτή, το σύνολο των δαπανών, τις οποίες έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του εκθέτη (όπως π.χ. κατασκευή περιπτέρου, κατασκευή υποδομών, κ.λπ.). Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής εκθέτη γίνει αφότου έχει ανατεθεί η κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην συμμετοχή του εκθέτη, ο εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη επί των προαναφερόμενων ενεργειών.

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Άρθρο 8 Η μεταφορά των εκθεμάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, σε ποσότητα και όγκο ανάλογο των τετραγωνικών μέτρων του περιπτέρου που έχει δοθεί στον εκθέτη και στον τόπο που θα υποδείξει ο διοργανωτής. Η υποχρέωση μεταφοράς και τοποθέτησης των εκθεμάτων στον χώρο διεξαγωγής της έκθεσης, ανήκει αποκλειστικά στον εκθέτη και θα πραγματοποιηθεί με δική του ευθύνη και δαπάνη.

Άρθρο 9 Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά ή τοποθέτηση των εκθεμάτων στο χώρο της έκθεσης, προκληθεί ζημιά ή ατύχημα. Ο εκθέτης θα πρέπει να έχει διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα έγγραφα που συνοδεύουν τα πάσης φύσεως εκθέματα.

Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 10 Οι εκθέτες έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Άρθρο 11 Δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση μέσα στην έκθεση. Οι εκθέτες μπορούν να διενεργήσουν οποιαδήποτε εμπορική πράξη, με την προϋπόθεση ότι η πώληση και παραλαβή των εμπορευμάτων, θα πρέπει να διενεργηθεί από το γραφείο ή το κατάστημα του εκθέτη.

Η. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

Άρθρο 12 Την τελευταία ημέρα λειτουργίας, η έκθεση θα κλείσει για το κοινό στις 21:00. Η αποξήλωση των περιπτέρων θα ξεκινήσει την ίδια ημέρα (στις 21:00) και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το πρωί της επομένης ημέρας. Όλοι οι εκθέτες ή εκπρόσωποί τους θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του περιπτέρου τους την παραπάνω ώρα, ανεξάρτητα από το εάν σκοπεύουν να μεταφέρουν άμεσα ή αργότερα τα εκθέματά τους, γιατί υπάρχει κίνδυνος φθορών και απωλειών, δεδομένου ότι θα κυκλοφορούν στους χώρους της έκθεσης τα συνεργεία αποξήλωσης, μεταφορών, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

Θ. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 13 Ο διοργανωτής έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των χώρων της έκθεσης και θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας. Ο εκθέτης, με τη συμμετοχή του αποδέχεται ανεπιφύλακτα, ότι ο διοργανωτής απαλλάσσεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί και από οποιαδήποτε αιτία. Ο εκθέτης συνομολογεί δε δια του παρόντος, ότι αποδέχεται ως δίκαιη και εύλογη την ανάληψη από τον ίδιο, του όποιου τυχόν κινδύνου, για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική υποστεί, από τη συμμετοχή του στην έκθεση.

Άρθρο 14 Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εκθεμάτων τους. Για μεγαλύτερη κάλυψη συστήνουμε στους εκθέτες να συμβληθούν με κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Επίσης, οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία των περιπτέρων και των εκθεμάτων τους και είναι υπόλογοι απέναντι σε οποιοδήποτε δικαιούχο για τυχόν ατυχήματα και ζημιές που θα προκληθούν από δική τους παράλειψη, σφάλμα ή αμέλεια σε πρόσωπα ή αντικείμενα.

Ι. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 15 Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής, ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.